Handschriftenbeschreibungen

Bamberg – 1 Handschriften

Bm1, Bamberg, Bibl. des Metropolitankapitels, Ma 25

Papier ‒ II + 224 Bll. ‒ 30,8 x 20,5 cm ‒ I: 1. Viertel 15. Jh. II: 1423

- zusammengesetzte Handschrift -